Lista e Shërbimeve

Legjislacioni Financiar dhe Bankar

Zyra ofron këshilla për bankat, institucionet financiare dhe shoqëritë e investimeve në lidhje me aktivitetet e tyre të përditshme.

Lexo më shumë

Ligji i Punës

Zyra jonë këshillon në të gjitha fushat e ligjit të punësimit.

Lexo më shumë

Legjislacioni Farmaceutik

Ne ofrojmë këshilla të përditësuara ligjore për prodhuesit dhe shitësit me shumicë të pajisjeve farmaceutike dhe mjekësore, si dhe për ofruesit e shërbimeve shëndetësore.

Lexo më shumë

E Dreja Tregtare

Zyra jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh ligjore ndaj shoqërive vendase dhe ndërkombëtare për çështje të ndryshme, përfshirë transaksionet e kapitalit të sipërmarrjes, bashkimet dhe blerjet, spin-off dhe ristrukturimet e shoqërive.

Lexo më shumë

Përfaqësimi Gjyqësor, Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi

Ne ofrojmë përfaqësim në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në çështje gjyqësore, arbitrazh dhe përmes metodave alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, të tilla si ndërmjetësimi.

Lexo më shumë

Pasuritë e Paluajtshme

Zyra jonë ofron këshilla ligjore për pronarët e pronave, investitorët, zhvilluesit, huadhënësit, shoqëritë e sigurimeve, etj.

Lexo më shumë

Pronësia Intelektuale

Zyra jonë mbulon një gamë të gjerë shërbimesh në fushat e brandimit dhe markës tregtare, softuerit, të të drejtave të autorit dhe bazës së të dhënave, emrave të domain, patentave, konkurrencës së padrejtë dhe transaksioneve të pronësisë intelektuale, etj.

Lexo më shumë

E Drejta e Konkurrencës

Ne ofrojmë ofron këshilla gjithëpërfshirëse për të gjitha çështjet e ligjit të konkurrencës.

Lexo më shumë

Energji dhe Shërbime

Zyra jonë ofron ndihmë ligjore për shoqëritë vendase dhe ndërkombëtare që operojnë në sektorin e energjisë dhe shërbimeve utilitare.

Lexo më shumë

Legjislacioni i Ndërtimit

Ne ofrojmë këshillim ligjor në të gjitha fushat e legjislacionit të ndërtimit.

Lexo më shumë

Ligji për Komunikimet Elektronike dhe Mediat

Zyra jonë ofron ndihmë ligjore për operatorët e rinj hyrës, që veprojnë për operatorët mobil dhe fiks (përfshirë operatorët rurale dhe ofruesit e shërbimeve të internetit), ndërtuesit e infrastrukturës dhe rishitësit.

Lexo më shumë

Legjislacioni Mjedisor

Zyra jonë ofron këshilla për projekte, siç janë termocentralet, prodhuesit, pronarët e tokave dhe zhvilluesit e pasurive të paluajtshme, për të cilat mund të zbatohet legjislacioni shqiptar për mjedisin.

Lexo më shumë

Ligji i Prokurimeve

Ofrojmë këshilla ligjore në mbulimin e të gjitha aspekteve të prokurimit publik.

Lexo më shumë

Mbrojtja e Konsumatorit dhe Siguria e Produkteve

Zyra jonë ofron këshilla ligjore pragmatike për klientët në pothuajse të gjitha çështjet (ushqimore dhe /ose jo ushqimore) që mbulojnë mbrojtjen e konsumatorit dhe sigurinë e produktit.

Lexo më shumë

Doganat

Ofrojmë këshillim ligjor për të gjitha aspektet e ligjit doganor.

Lexo më shumë

Këshilla dhe Pajtueshmëria Tatimore

Zyra jonë ofron këshillim strategjik në fushën e tatimeve dhe ndihmon në krijimin e strategjive efektive për tu marrë me çështjet e tatimeve.

Lexo më shumë

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Zyra jonë siguron ndihmë ligjore në çështjet që lidhen, por pa u kufizuar, në përpunimin e të dhënave personale dhe sensitive, etj.

Lexo më shumë

E Drejta Familjare

Ne e kuptojmë se sa e vështirë mund të jetë realiteti i rrethanave të klientëve tanë, dhe jemi të përkushtuar ti shërbejmë dhe ti mbështesim ata në çdo hap të rrugës, lidhur me çështjet e tyre familjare.

Lexo më shumë

Mbledhje Borxhesh

Zyra jonë ofron ndihmë në mbledhjen e borxheve.

Lexo më shumë

Përkthime Ligjore

Zyra jonë gjithashtu ofron përkthime ligjore nga gjuhë të ndryshme.

Lexo më shumë

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.